جهانگرد کوچولو

جهانگرد کوچولو

یعنی …

دور دنیا در کارگاههای جهانگرد کوچولو سفر از دل جنگلها , کوهها تا اقیانوس , دریا و کویر و آشنایی با شهرها , استانها و فرهنگ ها.