فیزیکدان کوچولو

فیزیک دان کوچولو

یعنی …

فیزیک علم پیچیده ای نیست ….  علمی است در چهارچوب قوانین ساده ای از چطور ؟ چه وقت ؟ کجا ؟ و چرا های پدیده های که هر روز در طبیعت اطراف کودک و در کارگاههای فیزیک دان کوچولو در جریان است.

Leave a Reply