شیمیدان کوچولو

شیمی دان کوچولو

یعنی …

شیمی در هر جایی است که کودک هست .هوایی که تنفس می کند , آبی که می نوشد , غذایی که می خورد و در کارگاههای شیمی دان کوچولو.

Leave a Reply