پرستار کوچولو

پرستار کوچولو

یعنی ….

کارگاههای کمک های اولیه ,آشنایی با آناتومی بدن و تلاش در رفع ترس های متداول از لوازم و تجهیزات پزشکی.

Leave a Reply