دامپزشک کوچولو

دامپزشک کوچولو

یعنی …..

کارگاههای علوم جانوری و با هدف یادگیری فیزیولوژی جانوری (زیستگاه, تنوع گونه ها و حفظ و نگهداری گونه های حیات بر روی کره زمین ) و فرهنگ سازی احترام و کمک به موجودات ضعیف تر همراه با شناسایی و تلاش در رفع فوبی ها.

Leave a Reply